Analytické tabulky přímého vývozu textilních a oděvních výrobků a obuvi do EU podle kategorií, které jsou sledovány monitorováním automatických licencí dovozů z Číny do EU.

Dne 31.12.2004 došlo k ukončení Dohody o textilu a ošacení a zrušení množstevních omezení na dovozy textilních a oděvních (dále jen T/O) výrobků z třetích zemí. Na základě závazků vyplývajících z Protokolu o přistoupení Číny k WTO byl EU do konce roku 2004 odstraněn uplatňovaný systém kvót na obuvnické výrobky.

Množstevní omezení bylo zrušeno u  cca 18 kategorií pro textilní výrobky, 20 kategorií pro oděvní výrobky a 6 položek obuvnických výrobků.

Na základě opatření vyplývajících z dokumentů ze Sdělení Komise – Textil a oděvy po roce 2005 – doporučení THLG/Com(2004)668 final a Závěrů Rady EU pro konkurenceschopnost bylo přistoupeno ke sledování dovozu T/O výrobků podle kategorií zrušených k 31.12.2004 udělováním automatických licencí na dovozy z Číny do EU (25) a sledování dovozů z třetích zemí podle celní statistiky.

Monitoring dovozů je přístupný na adrese http://www.sigl.cec.eu.int/, kde je uváděn průběžně stav dovozů do EU na výrobky z Číny podle přidělených automatických licencí od počátku roku 2005 pro jednotlivé kategorie a dovozu podle údajů celní statistiky.

V návaznosti na zvyšující se dovozy T/O a obuvnických výrobků zpracovává MPO pro potřeby státní správy a podnikatelské veřejnosti přehled o vývoji přímých vývozů T/O a obuvnických výrobků v jednotlivých subkategoriích, u kterých jsou monitorovány dovozy z Číny do EU pro posouzení vlivu zvýšené konkurence na trhu EU u jednotlivých kategorií výrobků.

Při monitorování se vychází z údajů celní statistiky ČR za měsíční období roku 2005 v porovnání se stejným obdobím roku 2004 a porovnání kumulace období od počátku roku 2005 po poslední den sledovaného měsíce v porovnání se stejným obdobím minulého roku v hodnotě, v množstevních jednotkách a v cenách na jednotku. Porovnání údajů v kumulaci je rovněž uvedeno v grafické formě.

Analytické tabulky přímého vývozu textilních a oděvních výrobků a obuvi do EU: 

Tabulka duben a Tabulka leden-duben

Tabulka květen a Tabulka leden-květen

Tabulka červen  a Tabulka leden-červen

 

 Zdroj:MPO logo


Analytical tables showing direct export of textile, garment and footwear products into the EU according to categories that are being monitored for automatic licences to imports from China to the EU

On December 31, 2004 it came to termination of the Agreement on Textile and Clothing and to recall of quota restrictions for textile and clothing imports (thereinafter T/C) from third countries. On contractual bonds principle resulting from the Protocol on China’s accession into the WTO, the EU took away the quota system for shoemaking products.

The quota restriction recall was applied for approx. 18 categories of textile products, 20 categories of clothing products and 6 items of shoemaking ones.

Pursuant to measures as result from documents of the EC Announcement – Textile and Clothing after 2005 – recommendation of THLG/Com(2004)668 final and Conclusions of EU Council for competitiveness it was proceeded to import monitoring of T/C products according to categories cancelled as of December 31, 2004 by providing automatic licences for China’s imports into the EU and monitoring third countries imports as per customs statistics.

The import monitoring is available at: http://www.sigl.cec.eu.int/ where is running status of the EU imports from China pursuant automatically allocated licences for single categories and as per import customs statistics.

In connection with the raising imports of T/C and shoemaking products and for needs of the government administration and business entity, the MIT elaborates a survey of development of direct exports of T/C and shoemaking products in all individual sub-categories monitoring the EU imports from China to review an impact of keener competition on the EU market as specified for each single category.

While monitoring it results from the Czech customs statistics data for each of one-month periods of 2005 compared to the same ones of 2004 cumulatively, in quantity units and unit prices. Cumulative comparing data are also in graphics format.

Analytical tables showing direct export of textile, garment and footwear products into the EU:

Table April and Table January-April  – only Czech version

Table May and Table January-May –only Czech version

Table June  and Table January-June  – only Czech version

origin MPO logo


logo Textil